Ochrana osobných údajov GDPR

Ochrana osobných údajov

Od 25.5.2018 vstúpilo do účinnosti Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracovávaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (GDPR), ktoré sa zaoberá spracovávaním osobných údajov a upravuje pravidlá súvisiace s touto problematikou.

JazdiBolt spracováva Vami slobodne poskytnuté osobné údaje v rozsahu poskytnutých údajov uvedených v zmluve: meno a priezvisko adresa trvalého pobytu, IČO/rodné číslo, číslo OP a IBAN. Narábanie s týmito osobnými údajmi je nevyhnutné pre spracovanie zmluvnej dokumentácie a za účelom poskytnutia služieb a plnenia si z toho vyplývajúcich práv a povinností, a pre plnenie povinností našej spoločnosti uložených všeobecne záväznými právnymi predpismi. S Vašimi osobnými údajmi pracujeme po dobu nevyhnutnú na splnenie vyššie uvedených účelov.

Aké práva Vám dáva GDPR a ako ich u nás využiť

Právo na sprístupnenie informácií a právo na ich opravu

Kedykoľvek v budúcnosti budete chcieť, môžete nás zaslaním správy na e-mailovú adresu info@jazdibolt.eu požiadať o zaslanie potvrdenia, či nami sú alebo nie sú Vaše osobné údaje spracovávané. Pokiaľ budeme spracovávať Vaše osobné údaje nesprávne, môžete nás na túto skutočnosť upozorniť zaslaním správy na e-mailovú adresu info@jazdibolt.eu. My následne, bez zbytočného odkladu, opravíme nesprávne osobné údaje.

Právo vzniesť námietky proti spracovávaniu osobných údajov

Aj v prípade, že budeme Vaše osobné údaje spracovávať na základe nášho oprávneného záujmu, máte právo proti takémuto spracovaniu vzniesť námietky. Urobíte tak zaslaním správy na e-mailovú adresu info@jazdibolt.eu. Pokiaľ takúto námietku podáte, bez zbytočného odkladu vyhodnotíme, do akej miery môžeme v súlade so zákonom tvrdiť oprávnenosť našich dôvodov pre spracovanie Vašich osobných údajov cez Vami vznesené námietky a ako budeme s Vašimi osobnými údajmi v medziobdobí nakladať. Pokiaľ Vám naše oprávnené dôvody pre spracovanie nepreukážeme, Vaše osobné údaje nebudeme ďalej spracovávať.

Právo na obmedzenie práce s osobnými údajmi

Máte právo požadovať, aby sme obmedzili akékoľvek spracovanie Vašich osobných údajov vrátane ich vymazania, teda aby sme s nimi prestali nakladať:

  • pokiaľ nám dáte vedieť, že sú nami zhromažďované osobné údaje nepresné, a to až do overenia ich správnosti
  • pokiaľ bude spracovanie Vašich osobných údajov protiprávne a Vy, namiesto o vymazanie požiadate zaslaním správy na e-mailovú adresu info@jazdibolt.eu o obmedzenie ich používania
  • pokiaľ vznesiete námietku proti spracovaniu podľa odstavca vyššie, a to do doby, než overíme, či naše dôvody spracovania prevažujú nad Vašimi záujmami

Právo byť zabudnutý (právo na vymazanie osobných údajov)

V prípade, že zistíte, že spracovávame Vaše osobné údaje:

  • napriek tomu, že ich spracovanie už nie je potrebné pre účely, kvôli ktorým sme ich získali
  • pokiaľ vznesiete námietku podľa odstavca uvedeného vyššie a my Vám nebudeme schopní preukázať oprávnené dôvody pre ich spracovanie, ktoré prevažujú nad Vašimi záujmami, Vašimi právami a slobodami či nad výkonom alebo obhajobou právnych nárokov, a/alebo
  • neoprávnene máte právo požadovať aby sme bez zbytočného odkladu od Vášho oznámenia takýchto skutočností zaslaním správy na e-mailovú adresu info@jazdibolt.eu takto spracované osobné údaje vymazali. Údaje však nemôžeme vymazať ani na Vašu žiadosť, pokiaľ bude ich spracovanie nevyhnutné pre výkon práva na slobodu prejavu a informácie, pre splnenie niektorej našej právnej povinnosti alebo pre splnenie úlohy vykonávanej vo verejnom záujme, či pre určenie, výkon alebo obhajobu našich právnych nárokov.

Právo na poskytnutie údajov v strojovo čitateľnej forme

Pokiaľ nás zaslaním správy na e-mailovú adresu info@jazdibolt.eu požiadate, aby sme Vám poskytli nami spracovávané osobné údaje, zašleme Vám ich v štruktúrovanom bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte (napr. vo formáte *.xls, *.csv alebo v obdobnom formáte).

Právo kedykoľvek sa odhlásiť zo zasielania obchodných oznámení

V prípade, že od nás už nebudete chcieť naďalej dostávať informácie o našich aktivitách, môžete ich zasielaniu zabrániť zaslaním mailu na adresu info@jazdibolt.eu.

Kontakt na našu poverenú osobu pre ochranu osobných údajov

Poverencom pre ochranu osobných údajov je Zuzana Borbély, môžete ju kontaktovať na e-mailovej adrese: info@jazdibolt.eu.

Právo podať sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov

V prípade, že podľa Vášho názoru neplníme všetky naše právne povinnosti vzniknuté v súvislosti so spracovaním Vašich osobných údajov, obráťte sa prosím na poverenca pre ochranu osobných údajov. Pokiaľ by Vám nepomohol, máte samozrejme právo sa obrátiť na Úrad na ochranu osobných údajov, a to buď na adrese sídla úradu na adrese Hraničná 4826/12, 820 07 Bratislava, na e-mail ochrana@pdp.gov.sk, či akoukoľvek inou cestou, ktorú bude Úrad na ochranu osobných údajov akceptovať. 
V prípade, že si uplatňujete niektoré z práv dotknutej osoby podľa právnych predpisov upravujúcich ochranu osobných údajov a z Vašej žiadosti nie je možné overiť Vašu totožnosť alebo v prípade, že máme oprávnené pochybnosti v súvislosti s totožnosťou osoby, ktorá podáva žiadosť, vyhradzuje si JazdiBolt právo túto osobu požiadať o poskytnutie dodatočných informácií potrebných na potvrdenie totožnosti osoby uplatňujúcej túto žiadosť. 
Vaše osobné údaje môžu byť v nevyhnutnom rozsahu poskytované aj nasledovným subjektom, resp. kategórií subjektov, ak je to nevyhnutné na splnenie účelu, za ktorým boli získané a to najmä orgánom verejnej moci, poskytovateľom účtovných služieb. Údaje poskytnuté tretím osobám môžu byť použité výhradne na účely, na ktoré boli osobné údaje získané.